REKLAMAČNÍ ŘÁD

 I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ

 1. Reklamační řád společnosti Starlit, s.r.o. (dále jen „Reklamační řád“) upravuje v souladu s platnými právními předpisy práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) v případě zboží zakoupeného v maloobchodní síti prodejen společnosti Starlit, s.r.o. (dále jen „prodávající“).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zakoupené zboží bude při převzetí a následně po dobu záruční doby bez vad.
 3. Reklamace musí být uplatněna v souladu s tímto Reklamačním řádem.
 4. Prodávající poučí kupujícího o průběhu a pravidlech reklamací. Na žádost kupujícího mu rovněž předloží tento Reklamační řád.

II. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 1. Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího a to v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání.
 2. Prodávající reklamaci vždy převezme a odešle k posouzení její oprávněnosti.
 3. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě předložením prodejního dokladu.
 4. Přijetí reklamace prodávajícím personálem na prodejnách prodávajícího neznamená kladné vyřízení reklamace.
 5. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.
 6. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.

III. VADA ZBOŽÍ

 1. Vadou zboží se rozumí nedostatek vlastností zboží, který vznikl tím, že prodávající kupujícímu nepřenechal takové zboží, který mu podle smlouvy přenechat měl.
 2. Vadou není opotřebení způsobené obvyklým užíváním.
 3. Za vadu se rovněž nepovažuje poškození v důsledku užívání zboží v rozporu s jejím účelem a v přímém rozporu s poučením o používání zboží poskytnuté personálem prodávajícího.
 4. Vadou uplatnitelnou k reklamaci není vada zjevná a seznatelná při běžném ohledání při koupi, pokud zákazník nebyl ujištěn, že vadou zboží netrpí.
 5. Černání stříbra a další změny barvy drahých kovů může být způsobena výskytem různých chemických látek v ovzduší, užíváním některých léků či potem s nižším PH, není vadou. Jedná se o běžný jev, který je odstranitelný čištěním.
 6. Vadu nelze uznat, pokud není uplatněna v záruční době.

IV. LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 1. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží.
 2. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.
 3. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada.
 4. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.
 5. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.
 6. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zbo­ží.
 7. Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

V. NEMOŽNOST REKLAMACE

 1. Prodávající neodpovídá za následující vady:
 • je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny.
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci, zejména uplynutím životnosti v případě baterií.
 • Vady jsou způsobeny kupujícím a vznikly nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením.
 • Vady vzniklé v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

VI. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 1. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 3. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 4. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
 5. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

VII. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

 1. Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku:
 • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené.
 2. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
 3. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 4. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
 5. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 6. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

VIII. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADU, KTERÁ JE PODSTATNÝM A NEPODSTATNÝM PORUŠENÍM SMLOUVY

 1. Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle článku VI.
 2. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.
 3. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši).
 4. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.
 5. Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.